VF-82MPAM//JSYH_1618118705187_Highlight

ไฮไลท์

ฟิลเตอร์ป้องกัน (MC) แก้วออปติคอลคุณภาพสูง

ฟิลเตอร์แบบมัลติโค้ทโปร่งใสจะป้องกันเลนส์กล้องจากฝุ่น สิ่งสกปรก และรอยนิ้วมือ

สามารถติดตั้งฟิลเตอร์ได้ตลอดเวลาเพื่อปกป้องพื้นผิวเลนส์กล้องโดยไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพออปติคอล

การออกแบบฟิลเตอร์ให้บางเพื่อป้องกันการเกิดขอบมืดของรูปภาพ

เส้นผ่านศูนย์กลาง: 82 มม.