NW-WS413/CM E_1618166480931_Highlight

Highlight ความจุในการจัดเก็บ 4GB ป้องกันน้ำ (น้ำเค็ม) เพื่อการใช้โดยปราศจากความกังวล ทำงานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -5°C ถึง 45°C ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 12 ชั่วโมง โหมดเสียง Ambient ...
Continue reading