NP-FW50 CE_1618267471907_Features

คุณสมบัติ

ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นานพิเศษ STAMINA

เวลาการชาร์จที่รวดเร็ว และการแสดงความจุคงเหลือที่แม่นยำและรวดเร็วขึ้น