SELP28135G SYX_1618273730595_Features

Features เลนส์ฟูลเฟรมสำหรับการสร้างภาพยนตร์อย่างจริงจัง เลนส์พาวเวอร์ซูมนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านออปติคอลและการใช้งานแบบมืออาชีพสำหรับภาพคุณภาพสูง รวมถึง 4K และรูปแบบในอนาคต เมื่อจับคู่กับกล้องฟูลเฟรม 35 ม.ม. หรือกล้องบันทึกวิดีโอ Sup...
Continue reading