CRW80SS/T WW_1618326585379_Highlight

ไฮไลท์

การจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียของ CD-RW

เขียนซ้ำได้ถึง 1,000 ครั้ง

ความจุการจัดเก็บ 700MB

การบันทึกนานถึง 80 นาที

ความจุ

700 MB