WI-1000X/BM E_1618337464355_Highlight

Highlight Digital Noise Cancelling ที่มีการปรับความกดดันในอากาศอย่างเหมาะสมให้คุณได้ยินสิ่งที่ต้องการ อิสระแห่งโลกไร้สายด้วยเทคโนโลยี BLUETOOTH® และ NFC การฟังอย่างชาญฉลาดด้วยการควบคุมเสียงแบบปรับเปลี่ยนปรับเสียงรอบข้างตามกิจกรรมของคุณ เสี...
Continue reading