SUM3NUP4A/C1 E_1618393301027_Features

คุณสมบัติ

ให้ความคุ้มค่ากับการใช้งานที่ใช้พลังงานน้อย เช่น ไฟฉาย รีโมทคอนโทรล ของเล่น เครื่องคิดเลข และวิทยุ