AM1-B2D WW_1618394578979_Highlight

ไฮไลท์

แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด D

บลิสเตอร์แพคเปิดง่าย

เหมาะสำหรับอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง

เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน

แบตเตอรี่สองก้อนต่อแพค

แรงดันไฟฟ้า

1.5V