AM2-B2D//1 WW_1618394873891_Highlight

ไฮไลท์

แบตเตอรี่ Stamina Plus C

บลิสเตอร์แพคเปิดง่าย

เหมาะสำหรับอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง

เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน

แบตเตอรี่สองก้อนต่อแพค

แรงดันไฟฟ้า

1.5V