CP-AC100/WC WW_1618400247843_Features

Features สายเคเบิลเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างสำหรับการชาร์จที่รวดเร็วขึ้น  สายเคเบิลเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างของ Sony ให้การชาร์จด้วยเอาต์พุตสูงสุด 3A สำหรับการชาร์จที่เร็วกว่า 6 เท่าเทียบกับสายเคเบิลอื่น  ...
Continue reading