TH_CCB-WD1//C CEE_1618094260259_Highlight

ไฮไลท์

อินเตอร์เฟซกล้องผ่านสายสำหรับการขยายแบบหลายกล้อง

การใช้เครือข่าย IP เพื่อความยืดหยุ่นของระบบ

สนับสนุนการซิงค์วิดีโอที่มีความแม่นยำ

การจัดการข้อมูลภาพแบบรวมศูนย์

เดินสายกล้องและกล่องควบคุมแต่ละคู่เพื่อจ่ายไฟ ดูตัวอย่าง และควบคุม