รหัสผ่านต้องมี:
-ความยาว 8 ถึง 20 ตัวอักษร
-อักษรพิมพ์เล็กหนึ่งตัว
-ตัวพิมพ์ใหญ่หนึ่งตัว
-ตัวเลขหนึ่งตัว
-อักขระพิเศษหนึ่งตัว
(เช่น Sony_1234#)

กลับ