นโยบายส่วนบุคคล

บททั่วไป

โซนี่ อิเล็กทรอนิกส์ เอเชีย แปซิฟิค พีทีอี ลิมิเต็ด (ต่อไปจะเรียกว่า “ โซนี่) เป็นผู้บริหารจัดการเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า เว็บไซต์) โดยใช้เครื่องแม่ข่ายเว็บของบริษัท ซึ่งจดจำและเก็บรักษาข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์แต่ละคนไว้โดยอัตโนมัติ ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยเลขที่อยู่ไอพีและชื่อโดเมนรวมกัน บริษัทอาจใช้อุปกรณ์ค้นหาและติดตามข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น คุกกี้ ซึ่งคือข้อมูลส่วนเล็กๆ ที่เครื่องแม่ข่ายเว็บของบริษัทส่งไปยังเว็บเบราเซอร์ของท่านในขณะท่านเยี่ยมเยียนเว็บไซต์บางส่วน โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้บริษัทเรียนรู้ในสิ่งที่ท่านสนใจเกี่ยวกับเว็บไซต์ของบริษัท คอมพิวเตอร์ของท่านส่งข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ท่าน ล็อก ออน (log on) เข้าระบบ เว้นแต่ท่านจะใช้เทคโนโลยีที่ปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลบนเว็บเบราเซอร์บางระบบ แต่อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีการปิดกั้นนี้อาจส่งผลเป็นการจำกัดการทำงานและการให้บริการของบริษัท และในบางกรณี อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถให้บริการหรือส่วนของบริการแก่ท่านตามที่ท่านร้องขอ และบริษัทอาจรวบรวมเลขที่อยู่ไอพีและชื่อโดเมนไว้กับข้อมูลอื่นที่ท่านได้ให้บริษัทไว้ ท่านได้ให้ข้อมูลนี้แก่บริษัทเมื่อท่านส่งอีเมล์ถึงบริษัท ลงทะเบียนหรือกรอกแบบสอบถามความเห็น ขอรับบริการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ตอบคำถามเพื่อการสำรวจ หรือเข้าแข่งขัน/เข้าร่วมในรายการโปรโมชั่น

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นของผู้ใช้บริการ

ข้อมูลที่รวบรวมได้ระหว่างที่ท่านเยี่ยมเยียนเว็บไซต์อาจใช้สำหรับ (1) บริการให้ความช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของโซนี่ (2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรมแกรมดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ล่าสุดและข้อมูลใหม่เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบริษัทแก่ท่าน (3) ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงเนื้อหาหรือแผนผังของเว็บไซต์ (4) ทำการสำรวจ (5) ทำการตลาดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของโซนี่

ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบริษัทในเครือของโซนี่ ในประเทศสิงคโปร์หรือในต่างประเทศ อีกทั้ง อาจมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลภายนอกที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะพยายามดำเนินการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับข้อมูลไม่ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่จำกัดไว้ตามที่บริษัทกำหนดขึ้น ภายใต้ขอบเขตที่ท่านยินยอม และบริษัทจะพยายามดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับข้อมูลได้ปกปิดข้อมูลดังกล่าวไม่ให้บุคคล ผู้ไม่ได้รับอนุญาตได้ล่วงรู้ ทั้งนี้ โซนี่จะไม่รับผิดต่อค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่บุคคลภายนอกใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยที่โซนี่ไม่ได้เป็นผู้ก่อความเสียหายดังกล่าว

ข้อความดังกล่าวอาจเปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบได้เฉพาะในกรณีพิเศษตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่กำหนดเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทจะไม่ให้เช่าหรือขายข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเด็ดขาด (ยกเว้นในกรณีขายสินทรัพย์หรือธุรกิจทั้งหมดของบริษัท)

บริษัทเก็บข้อมูลเมื่อท่าน:

  • ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของชุมชนออนไลน์ของบริษัท
  • ซื้อสินค้าหรือรับบริการ
  • ลงทะเบียนเกี่ยวกับการประกันสินค้า
  • กรอกใบสำรวจ
  • เข้าแข่งขันหรือเข้าร่วมในรายการโปรโมชั่นอื่น
  • เป็นสมาชิกจดหมายข่าวหรือสมาชิกข่าวทางอีเมล์
  • สมัครเป็นลูกจ้างของโซนี่

โดยขึ้นอยู่กับที่อยู่ของท่าน ท่านอาจมีสิทธิขอเข้าถึงและแก้ไขความถูกต้องในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บไว้โดยบริษัท หากท่านมีสิทธิดังกล่าวและประสงค์จะเข้าถึง หรือมีสิทธิขอแก้ไขความถูกต้องหรือลบข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เก็บไว้โดยบริษัท หรือหากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับคำแถลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโซนี่ฉบับนี้ กรุณาติดต่อบริษัทโดยส่งอีเมล์ผ่านทางเว็บไซต์ แบบฟอร์มข้อคิดเห็น

เมื่อท่านส่งข้อมูลของท่านให้บริษัท บริษัทถือว่าท่านตกลงยินยอมในข้อกำหนดการใช้ข้อมูลตามที่บริษัทระบุไว้ข้างต้น บริษัทต้องการให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานระดับสูง โซนี่จะพยายามดำเนินการทุกขั้นตอนตามสมควรเพื่อคุ้มครองข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านซึ่งบริษัทได้เก็บรักษาไว้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้ในเครื่องแม่ข่ายเว็บแบบปลอดภัย อย่างไรก็ดี แม้จะมีเทคโนโลยีและสิ่งรักษาความปลอดภัยแล้ว ก็ไม่อาจรับประกันอย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะไม่มีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ดังนั้นบริษัทไม่สามารถรับประกันอย่างเด็ดขาดว่าข้อมูลของท่านที่มอบให้แก่บริษัทจะได้รับความปลอดภัยตลอดเวลา และบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต โซนี่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเหตุการณ์อันเนื่องจากมีบุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ถ้าท่านไม่ตกลงยินยอมในข้อกำหนดการใช้ข้อมูลดังกล่าว บริษัทขอแนะนำว่าท่านตัดสินใจไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีโอกาสเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลนั้น ใช้เทคโนโลยีที่ปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลบนเว็บเบราเซอร์ หรือเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลของท่าน หรือร้องขอผ่านทางเว็บไซต์ แบบฟอร์มข้อคิดเห็น

เว็บไซต์ดังกล่าวอาจประกอบด้วย ลิงค์ ซึ่งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น (ต่อไปจะเรียกว่า เว็บลิงค์ ”) เว็บลิงค์นี้ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของโซนี่ และโซนี่ไม่รับผิดชอบต่อเว็บลิงค์ใดๆ ท่านควรรับทราบว่าคำแถลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโซนี่ฉบับนี้ ไม่มีผลบังคับใช้ต่อข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านส่งไปยังเว็บลิงค์ และบริษัทแนะนำให้ท่านคำนึงถึงนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ดังกล่าว

เพื่อที่จะปรับปรุงการให้บริการ ดังนั้นเราจึงต้องติดตั้งอุปกรณ์ติดตามอัตโนมัติ เช่น "คุกกี้" โดยคุกกี้ คือข้อมูลขนาดเล็กที่ เว็บเซิร์ฟเวอร์ส่งไปที่เว็บบราวเซอร์ของท่าน เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เราเข้าใจถึงความสนใจของท่านในเว็บไซต์ของเรา และอาจจะใช้คุกกี้เพื่อกำหนดเนื้อหา, ข้อเสนอแนะ, การโฆษณาและการสื่อสารให้กับท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจของท่าน เช่น ท่านอาจจะเห็นโฆษณาของผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ชมเมื่อเร็วๆนี้ ที่เว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้จะไม่ระบุตัวตนของผู้ใช้ แม้จะทราบถึงประเภทของบราวเซอร์ที่ใช้ก็ตาม ท่านสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ โดยกำหนดการตั้งค่า ซึ่งการปิดการใช้งานคุกกี้นี้ อาจจะจำกัดการทำงานและการเข้าถึงบริการของเรา และในบางส่วนของเนื้อหาของคู่ค้าทางธุรกิจของเราที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ โดยเราไม่สามารถเข้าถึงหรือควบคุมการทำงานผ่านคุกกี้ได้

โซนี่สงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่พียงผู้เดียวและโดยเด็ดขาด ในการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้โดยไม่มีการเตือนหรือบอกกล่าวล่วงหน้า ท่านตกลงยอมรับว่า ท่านได้ยอมรับนโยบายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวอย่างแน่นอน โดยการใช้เว็บไซต์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น และถือเป็นข้อตกลงซึ่งท่านจัดทำขึ้นภายใต้และโดยมีผลผูกพันตามนโยบายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ดังนั้น โซนี่แนะนำว่าท่านเยี่ยมเยียนเว็บเพจนี้เพื่ออ่านคำแถลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโซนี่ที่ปรากฏบนเว็บไซน์ดังกล่าว