SELP18200//CAE_1618269667363_Features

Features สร้างเอฟเฟกต์การซูมอย่างช้าๆ สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ไปจนถึงการถ่ายทำสารคดี ให้คุณยกระดับงานสร้างสรรค์ของคุณด้วยภาพระยะใกล้ที่มั่นคงและอยู่ในการควบคุมจากพาวเวอร์ซูมที่ราบรื่น ถ่ายภาพจากระยะไกล ...
Continue reading