SEL24240//C SYX_1618273828899_Features

Features 24 มม. เน้นผลกระทบทางสายตาแบบฟูลเฟรม เลนส์นี้กว้างกว่าเลนส์อื่นๆ ในชนิดเดียวกันส่วนใหญ่ คือมีด้านกว้าง 24 มม. ทำให้สร้างความแตกต่างได้อย่างมากในรูปแบบฟูลเฟรม 24 มม. หมายถึงการมีมุมมองของภาพวิวทิวทัศน์ สถาปัตยกรรม ภายในอาคารที่มีชีวิตชีวามากกว...
Continue reading