NP-FW50 CE_1618267471907_Features

Features ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นานพิเศษ STAMINA เวลาการชาร์จที่รวดเร็ว และการแสดงความจุคงเหลือที่แม่นยำและรวดเร็วขึ้น
Continue reading