SELP18105G AE_1618270421027_Features

Features เลนส์เดียวเพื่อความต้องการถ่ายภาพที่หลากหลาย การต้องเปลี่ยนเลนส์เมื่อคุณถ่ายภาพนั้นจะทำให้คุณช้าและเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการในคุณภาพของภาพ ไม่ว่าคุณจะถ่ายภาพนิ่งหรือภาพยนตร์ ช่วงซูม 18-105 มม. (เทียบเท่าฟูลเฟรม = 27-157.5 มม.) และคุณภาพ...
Continue reading