Click and Collect

 

ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ Sony Store Online สามารถเลือกรับสินค้าที่ร้าน Sony Store ของบริษัท โซนี่ ไทย จํากัด (“บริษัทฯ”) ได้ทั้ง 6 สาขา

ขั้นตอนการซื้อสินค้าและเลือกรับสินค้าที่ร้าน Sony Store

 1. ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จากเว็บไซต์ Sony Store Online https://store.sony.co.th/ โดยจะต้องลงทะเบียนก่อนสั่งซื้อ และให้ท่านเลือกสินค้าเพิ่มในรถเข็นโดยกดปุ่ม “ทำรายการสั่งซื้อ” และตรวจสอบสินค้าที่เลือกก่อนเข้าสู่ระบบการเลือกที่อยู่จัดส่งและการชำระเงิน ตามลำดับ
 2. ในขั้นตอนการจัดส่งสินค้า ให้ท่านเลือกวิธีการจัดส่งสินค้าเป็น “เลือกรับสินค้าที่ร้าน Sony Store จำนวน 6 สาขา ( Click & Collect )” ดังนี้ สยามพารากอน, เอ็มคอวเทียร์, เซ็นทรัลพระรามเก้า, เดอะ มอลล์ บางกะปิ, เดอะ มอลล์ บางแค และ ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต (ที่อยู่ของร้านค้า โปรดดูที่นี่) โดยท่านสามารถเลือกรับสินค้าได้ที่ร้าน Sony Store ได้เพียง 1 สาขาเท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่รับสินค้าได้ทุกกรณี อนึ่ง ขณะนี้ท่านจะยังไม่สามารถกำหนดเวลาการรับเองที่ร้านได้ เมื่อท่านยืนยันคำสั่งซื้อแบบรับเองที่ร้านแล้ว คำสั่งซื้อจะถูกส่งไปที่ร้านทันทีเพื่อเริ่มเตรียมให้ท่าน
 3. ท่านรับทราบว่า บริษัทฯ สามารถจำกัดสาขาร้าน Sony Store ที่ให้บริการ Click & Collect โดยจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
 4. ในขั้นตอนการชำระเงินชำระเงิน ท่านจะต้องชำระเงินเต็มจำนวน ณ เวลาที่ซื้อ โดยไม่สามารถชำระเงินสดหรือชำระเงินปลายทางได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขายสินค้าให้ตามลำดับการได้รับชำระเงิน โดยธุรกรรมการซื้อขายจะสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้าได้รับคำตอบรับการสั่งซื้อและการยืนยันการรับชำระเงินจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น
 5. เมื่อท่านชำระค่าสินค้าเต็มจำนวน ณ เวลาที่สั่งซื้อแล้วเสร็จ ท่านจะต้องได้รับอีเมล์ 2 ฉบับ ดังนี้
  • อีเมล์ฉบับแรก (Order Confirmation) จากระบบอัตโนมัติจะถูกส่งไปยังอีเมล์ของท่านทันทีเมื่อชำระค่าสินค้าแล้วเสร็จ โดยจะแจ้งรายละเอียดผู้สั่งซื้อ หมายเลขคำสั่งซื้อ ข้อมูลการรับสินค้าโดยจะระบุสาขาที่ท่านเลือกเข้ารับสินค้า
  • อีเมล์ฉบับสอง (Delivery Confirmation) จากระบบอัตโนมัติจะถูกส่งไปยังอีเมล์ของท่านภายใน 2- 4 วันทำการ*นับจากวันที่ท่านได้รับอีเมล์ฉบับแรก โดยจะแจ้งวันและเวลาให้ท่านเข้ามารับสินค้าได้ที่ร้าน Sony Store สาขาที่ท่านได้เลือกไว้
 6. ท่านจะต้องเข้ารับสินค้าที่สั่งซื้อภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่มีอีเมล์ฉบับที่สองซึ่งแจ้งเข้ารับสินค้า ท่านไม่จำเป็นต้องต่อคิว เพียงไปที่เคาน์เตอร์และแสดงหลักฐานตามข้อ 7 ให้เจ้าหน้าที่ร้านสาขาทราบ โดยหลังจากรับเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องลงนามรับสินค้าในใบขนส่งเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน
 7. หลักฐานที่ท่านต้องจัดเตรียมมาในวันรับสินค้ามีดังนี้
  • กรณีผู้สั่งซื้อเข้ารับสินค้าด้วยตนเอง
   • แสดงบัตรประชาชนตัวจริง
   • เอกสารยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า (Order Confirmation) และเอกสารยืนยันการเข้ารับสินค้า (Delivery Confirmation) ที่ได้รับผ่านทางอีเมล์ของท่าน โดยสามารถแสดงข้อมูลผ่านอุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต
  • กรณีให้ผู้อื่นรับสินค้าแทน
   • แสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้มารับสินค้า
   • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สั่งซื้อ พร้อมสำเนาหนังสือมอบอำนาจโดยรับรองเอกสารถูกต้อง
   • เอกสารยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า (Order Confirmation) และเอกสารยืนยันการเข้ารับสินค้า (Delivery Confirmation) ที่ได้รับผ่านทางอีเมล์ของท่าน โดยสามารถแสดงข้อมูลผ่านอุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต หรือนำส่งในรูปแบบเอกสารก็ได้
 1. ผู้รับสินค้าแทนรับรองและรับประกันว่าเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพัสดุที่จัดส่ง และได้รับอนุญาตให้รับและผู้รับสินค้าแทนยอมรับข้อตกลงการให้บริการนี้ทั้งในฐานะตัวเองและเป็นตัวแทนในการรับในนามของเจ้าของรายการจัดส่ง ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อสินค้ารับทราบว่าท่านมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาการเลือกผู้รับของท่านและบริษัทฯ จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความสูญเสีย (โดยตรงหรือโดยอ้อม) ที่ท่านประสบหรือเกิดขึ้นกับท่านหรือเกี่ยวข้องกับหรือด้วยเหตุผลที่ท่านคาดหวังการไม่เปิดเผยตัวตนผ่านการสั่งซื้อสินค้าหรือเลือกรับสินค้านี้
 2. ท่านไม่เข้ารับสินค้าตามที่กำหนดในข้อ 6 สินค้าดังกล่าวจะถูกนำส่งคืนคลังสินค้าและท่านจะไม่สามารถเข้ารับสินค้าได้จนกว่าจะติดต่อร้าน หรือท่านอาจเลือกให้ส่งที่สินค้าที่สถานที่ปลายทางที่ท่านกำหนดได้โดยจะต้องชำระค่าขนส่งให้แล้วเสร็จก่อนทุกกรณี โดยไม่สามารถชำระเงินสดหรือชำระเงินปลายทางได้
 3. หากท่านไม่มารับสินค้า ไม่สามารถตามตัวเจอได้ หรือไม่สามารถติดต่อได้ ในการเข้ารับสินค้าครั้งที่สองที่ร้าน แต่ในกรณีจัดส่งไปยังสถานที่ปลายทาง หากท่านหรือผู้รับสินค้าไม่ได้อยู่ที่สถานที่จัดส่งที่กำหนด บริษัทฯ อาจทิ้งคำสั่งซื้อของท่านไว้บนหรือหน้าสถานที่จัดส่งที่กำหนด โดยไม่มีใครดูแล และสินค้าจะถือว่าได้รับการส่งมอบแล้ว หลังจากการส่งมอบสินค้าหรือการรับสินค้าที่ท่านสั่งซื้อไว้และไปรับเอง ท่านจะต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย การปนเปื้อน ความสกปรก หรือความเสื่อมโทรมของสินค้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภาชนะและบรรจุภัณฑ์) ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม ที่ท่านหรือบุคคลที่กระทำการแทนคุณทำให้เกิดขึ้นทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือด้วยประการอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทุกประการ
 4. ในกรณีที่สินค้าถูกส่งคืนมายังคลังสินค้า บริษัทฯ และผู้ขนส่งจะไม่รับผิดชอบในการเก็บรักษาสินค้าไว้สำหรับให้ท่านมารับหลังจากพ้นระยะเวลาดังกล่าวไปแล้ว
 5. อนึ่ง การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวภายหลังการสั่งซื้อสินค้าสำเร็จแล้วจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
 6. ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่ารายละเอียดที่ท่านกรอกเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ Sony Store Online นั้นถูกต้องและครบถ้วน บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิด (1) ในกรณีของการจัดส่งล่าช้าหรือการไม่ส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้ออันเกิดจากรายละเอียดการจัดส่งที่ผิดพลาดที่ท่านกรอกบนเว็บไซต์ หรือ (2) ในกรณีที่ท่านไปรับสินค้าล่าช้าหรือไม่ไปรับสินค้าที่ท่านสั่งซื้อและจะไปรับเองอันเกิดจากรายละเอียดการจัดส่งที่ผิดพลาดที่ท่านกรอกบนเว็บไซต์ ท่านรับทราบว่าในการส่งมอบสินค้าตามปกติ บริษัทฯ อาจเปิดเผยรายละเอียดของท่านแก่ผู้รับ เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ผ่านการแชทบนเว็บไซต์หรือฟังก์ชั่นการโทรกับบริษัทฯ จะไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักฐานการเปลี่ยนแปลงที่อยู่แต่อย่างใด
 7. หลังจากส่งมอบสินค้าแล้ว ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการตกหล่นหรือสูญหาย ความเสียหาย การปนเปื้อน ความสกปรก หรือการหน่วงไว้ที่เกี่ยวข้องกับรายการจัดส่ง ไม่ว่าจะเกิดจากท่านหรือผู้รับสิ่งของที่จัดส่งทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือไม่ก็ตาม (หรือ บุคคลใด ๆ ที่ทำหน้าที่เป็นคนรับใช้ ตัวแทน หรือผู้รับเหมาอิสระในนามของท่านหรือผู้รับ)

หมายเหตุ*

 • ภายใต้เหตุสุดวิสัย ระยะเวลาจัดส่งสินค้ามายังร้าน Sony Store สาขาในกรุงเทพฯ ใช้ระยะเวลา 2 – 4 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสินค้าสำเร็จ (ไม่รวมวันหยุดทำการในวันเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประเพณีของสถาบันการเงิน)
 • เจ้าหน้าที่ร้านอาจโทรหาคุณทางโทรศัพท์หรือโทรศัพท์มือถือที่ตามหมายเลขที่คุณได้ให้ไว้ เพื่อยืนยันรายละเอียดของคำสั่งซื้อและการเข้ารับสินค้า
 • หากสินค้ามีตำหนิหรือเสียหายก่อนที่จะถึงมือท่าน บริษัทฯ ยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าใหม่ หรือในกรณีที่ท่านประสงค์จะยื่นคำร้องขอคืนเงินเนื่องจากการคืนสินค้า กรุณาติดต่อเราภายใน 7 วัน หลังจากที่ท่านได้รับสินค้าเพื่อพูดคุยรายละเอียด กรุณาดูนโยบายการคืนสินค้าได้ที่นี่ อนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินสดหน้าร้าน Sony Store ทุกสาขา ไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม

 

ขั้นตอนการคืนเงินเมื่อเลือกรับสินค้าที่ร้าน

 1. หากบริษัทฯ พิจารณาว่าท่านเข้าเงื่อนไขการคืนเงินครบถ้วนถูกต้อง ท่านสามารถทำคำขอคืนเงินโดยตอบกลับอีเมล sothai-online-store@ap.sony.com ได้ดังนี้
  • ในกรณีที่ท่านชำระเป็นเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ไม่ว่าจะผ่าน Internet Banking และ/หรือ การโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือ ATM หรือใช้บัตรเดบิต ท่านจะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร สำเนาเซลล์สลิป (ถ้ามี) และสำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/หลักฐานการโอนเงินอื่นที่สามารถตรวจสอบได้ และท่านต้องรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารเหล่านี้ เพื่อยืนยันตัวตนการเป็นเจ้าของบัญชี โดยบริษัทฯ จะนำส่งเช็คคืนเงินให้ลูกค้าภายใน 45 - 60 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
  • ในกรณีที่ท่านชำระผ่านบัตรเครดิต ท่านจะต้องแนบสำเนาสลิป และสำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/หลักฐานการชำระเงินอื่นที่สามารถตรวจสอบได้ และรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อยืนยันตัวตน โดยบริษัทฯ จะนำส่งเช็คคืนเงินให้ลูกค้าภายใน 45 - 60 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง แต่การคืนเงินต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการชำระของธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตดังกล่าว
  • บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคืนเงิน หากท่านสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ Sony Store Online ท่านควรเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต
  • กรณีที่มีการคืนเงิน บริษัทฯ จะยึดตามมูลค่าของสินค้า ณ วันที่ขายเท่านั้น (ยึดตามราคาในใบเสร็จรับเงิน)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำขอคืนเงินใดๆ ทุกกรณีโดยปราศจากความรับผิดทุกประการ หากท่านไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดข้างต้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และท่านรับทราบและตกลงว่าบริษัทอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1,500 บาท ต่อรายการ ในการตรวจสอบเอกสารหากชื่อผู้ขอคืนเงินไม่ใช่ชื่อเดียวกับชื่อผู้ทำคำสั่งซื้อ