เงื่อนไขในการใช้งาน

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) ท่านสามารถจะใช้เว็บไซต์นี้ได้ถ้าท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว โดยปราศจากข้อจำกัดหรือข้อสงวนสิทธิใด ๆ และจะถือว่าการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว โซนี่ อิเล็กทรอนิกส์ เอเชีย แปซิฟิค พีทีอี ลิมิเต็ด (“โซนี่”) สามารถจะใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปรับ เปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือยกเลิกส่วนต่าง ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ทุกเมื่อ

โดยการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในหน้านี้ให้แสดงข้อมูลล่าสุด ซึ่งโซนี่จะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ท่านทราบก็ได้ ดังนั้น จึงขอให้ท่านเยี่ยมเยียนเว็บไซต์หน้านี้และตรวจสอบเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์เป็นครั้งคราว

เว็บไซต์นี้เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่โซนี่หรือบริษัทในเครือของโซนี่บริหารจัดการเช่นกัน (“เว็บไซต์โซนี่”) นอกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ การใช้เว็บไซต์โซนี่แต่ละเว็บไซต์ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงสำหรับเว็บไซต์โซนี่ด้วยเช่นกัน ในกรณีมีข้อกำหนด เงื่อนไขและคำบอกกล่าวใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ ขัดแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงสำหรับเว็บไซต์โซนี่ ให้ถือตามและบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงสำหรับเว็บไซต์โซนี่สำหรับเว็บไซต์โซนี่ดังกล่าว

ข้อจำกัดในการใช้เว็บไซต์

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายบังคับใช้อื่น ๆ ของแต่ละประเทศทั่วโลก ตลอดจนบทบัญญัติแห่งสนธิสัญญาต่าง ๆ ห้ามท่านใช้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำสำเนา การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การทำซ้ำไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน การอัพโหลด การส่งผ่าน การแจกจ่าย การให้อนุญาต การขายและการเผยแพร่) เนื้อหาใดๆ ดังกล่าว โดยไม่ได้รับหนังสืออนุญาตจากโซนี่ก่อน ทั้งนี้ เว้นเสียแต่ในกรณีที่ใช้เว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว หรือใช้ภายในองค์กรที่มิใช่เพื่อการค้า ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่จัดให้มีบนเว็บไซต์นี้ (“ซอฟต์แวร์”) เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของเจ้าของแต่ละราย และได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายใช้บังคับอื่น ๆ ของแต่ละประเทศทั่วโลก ตลอดจนบทบัญญัติแห่งสนธิสัญญา การใช้ซอฟต์แวร์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาอนุญาตให้ผู้ใช้ขั้นสุดท้ายใช้ซอฟต์แวร์แต่ละฉบับซึ่งจัดทำ

ขึ้นระหว่างเจ้าของซอฟต์แวร์ดังกล่าวกับผู้ใช้ขั้นสุดท้าย เครื่องหมายการค้า “SONY” และชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริการหรือโลโก้อื่นใดของโซนี่ ที่นำมาใช้ อ้างและ/หรือกล่าวถึงในเว็บไซต์นี้ เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนของ โซนี่ คอร์ปอเรชั่น หรือบริษัทใดๆ ในเครือของ โซนี่ คอร์ปอเรชั่น การนำชื่อผลิตภัณฑ์และ/หรือชื่อบริษัทอื่น ๆ มาใช้บนเว็บไซต์นี้ เป็นการใช้โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของแต่ละคน และอาจได้รับการคุ้มครองในฐานะเป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือชื่อการค้าของบุคคลดังกล่าว

มิให้ตีความข้อความใดๆ บนเว็บไซต์นี้ว่า มีการอนุญาตหรือมีการมอบสิทธิโดยปริยาย โดยการถูกตัดบท หรือโดยประการอื่นในการใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ โดยปราศจากหนังสืออนุญาตโดยชัดแจ้งจากโซนี่ หรือเจ้าของที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า

ข้อห้ามปฏิบัติ

 1. การละเมิดสิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของบุคคลอื่น
 2. การก่อความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือการทำให้ผู้อื่นเสียเปรียบ
 3. การทำลายความสงบเรียบร้อย
 4. การก่ออาชญากรรม
 5. การอัพโหลดหรือการแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกใด ๆ โดยมิได้รับการอนุมัติจากบุคคลภายนอกดังกล่าว
 6. การใช้เว็บไซต์นี้ในทางการค้า
 7. การทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสีย เสียชื่อเสียง หรือการหมิ่นประมาทบุคคลอื่น
 8. การอัพโหลดแฟ้มข้อมูลที่มีไวรัส หรือแฟ้มข้อมูลที่เสียหาย ซึ่งอาจก่อความเสียหายต่อการปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น
 9. จกรรมอื่นใดที่ผิดกฎหมาย หรือได้ห้ามไว้โดยกฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ
 10. กิจกรรมอื่นใดที่โซนี่หรือบริษัทในเครือของโซนี่ถือว่าไม่เหมาะสม

ข้อเสนอและคำเสนอ

โซนี่และบริษัทในเครือหรือบริษัทคู่ค้าใดๆ ก็ตามของโซนี่มีนโยบายไม่ยอมรับข้อเสนอและ/หรือคำเสนอใด ๆ จากบุคคลภายนอก สำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือได้รับการปรับปรุงแล้ว เทคโนโลยี แบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ซอฟต์แวร์ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณาและแผนการตลาด เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตระหว่างข้อเสนอและ/หรือคำเสนอดังกล่าวที่ได้รับจากบุคคลภายนอกและที่เป็นของบริษัท ขอมิให้ท่านส่งข้อมูลใด ๆ ที่อาจประกอบด้วยแนวคิด งานศิลป์ การประดิษฐ์ งานที่พัฒนาขึ้น ข้อแนะนำหรืองานอื่น ๆ ของท่าน (“แนวคิด”)

แม้ว่ามีการร้องขอข้างต้น ถ้าท่านส่งแนวคิดของท่านมายังบริษัท บริษัทจะรับแนวคิดดังกล่าวโดยเป็นที่เข้าใจกันว่าท่านได้ตกลงตามข้อกำหนดต่อไปนี้

 1. โซนี่ไม่มีภาระผูกพันในการเก็บแนวคิดดังกล่าวเป็นความลับ
 2. โซนี่ไม่มีภาระผูกพันในการศึกษา ประเมิน หรือนำแนวคิดดังกล่าวไปใช้
 3. ถ้าโซนี่นำแนวคิดใด ๆ ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับแนวคิดข้างต้นไปโดยบังเอิญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โซนี่ต้องเป็นเจ้าของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ อันเกิดจากแนวคิดดังกล่าว และท่านตกลงที่จะกระทำทุกสิ่งอันจำเป็นหรือที่โซนี่กำหนด เพื่อมอบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ทางปัญญาดังกล่าวให้แก่โซนี่ โซนี่จะไม่รับผิดต่อท่านหรือบุคคลภายนอกในการชำระค่าตอบแทนใดๆ เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวให้แก่ท่านหรือบุคคลภายนอกใด ๆ

การบอกสละซึ่งสิทธิในการได้รับประกัน

การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ ท่านต้องรับภาระความเสี่ยงเอง ทั้งนี้ ได้มีการให้บริการเว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึง เนื้อหาและการทำงานทั้งหมด ที่มีอยู่หรือเข้าถึงได้จากเว็บไซต์นี้) ตามสภาพ “ที่เป็นอยู่ขณะนั้น” ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามขอบเขตอันพึงได้รับอนุญาตสูงสุดตามกฎหมาย โซนี่ไม่ให้คำรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น (1) ในความถูกต้องแม่นยำ ความสามารถในการจำหน่ายเพื่อการค้า ความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ หรือการไม่ละเมิดสิทธิในเนื้อหาใด ๆ ที่เผยแพร่หรือที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ (2) เซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้เว็บไซต์ทำงานนี้ ปราศจากไวรัส หรือไม่มีองค์ประกอบอื่นที่อาจแพร่ไวรัส ทำลาย หรือสร้างความเสียหายแก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านหรือทรัพย์สินอื่นใด เมื่อท่านเข้าถึง เลือกอ่าน ดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ หรือโดยประการอื่นใช้เว็บไซต์นี้

โซนี่และ/หรือบริษัทใดๆ ในเครือของโซนี่จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ เนื่องจากท่านใช้หรือเข้าถึง หรือไม่สามารถใช้หรือไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ โซนี่อาจเปลี่ยนแปลงและ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาของเว็บไซต์นี้หรืออาจระงับ หรือเลิกใช้บริการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า โซนี่หรือบริษัทใดๆ ในเครือของโซนี่จะไม่รับภาระชำระค่าเสียหายใด ๆ อันเนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือเนื่องจากไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่แสดงบนเว็บไซต์นี้อาจมิได้มีไว้เพื่อให้ซื้อขายภายในประเทศของท่านหรือตามท้องถิ่น การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวบนเว็บไซต์นี้มิได้หมายความโดยนัยว่าหรือประกันว่าจะมีการจำหน่ายผลิต

ภัณฑ์หรือการให้บริการเหล่านี้ทุกเมื่อในพื้นที่ท่านอาศัยอยู่ ท่านควรตรวจสอบกับผู้แทนประจำท้องถิ่นของท่าน ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากโซนี่ เกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการเฉพาะเจาะจงในพื้นที่ของท่าน

การเชื่อมโยงไฮเปอร์เท็กซ์จากเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้อาจประกอบด้วย ลิงค์ ซึ่งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น (“เว็บลิงค์”) การที่ท่านเยี่ยมเยียนเว็บไซต์อื่นโดยการลิงค์ ถือเป็นความเสี่ยงของท่านทั้งหมด เว็บลิงค์นี้ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของโซนี่ และโซนี่ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บลิงค์ใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิงค์ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บลิงค์ หรือการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเว็บลิงค์ให้ทันสมัย โซนี่ไม่รับผิดชอบต่อการออกอากาศบนเว็บไซต์ หรือรูปแบบอื่นใดๆ ของการส่งผ่านข้อมูลที่ได้รับจากเว็บลิงค์ใด ๆ โซนี่ให้บริการการเชื่อมโยงเว็บไซต์เหล่านี้แก่ท่านเพื่อความสะดวกเท่านั้น และการรวมลิงค์ มิได้หมายความว่า โซนี่ให้การรับรองเว็บไซต์นั้นหรือความเกี่ยวโยงใด ๆ กับผู้ประกอบการต่าง ๆ ของเว็บโซต์นั้น ท่านมีหน้าที่ความรับผิดชอบในอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข คำแถลงเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคำบอกกล่าวอื่น ๆ ตามกฎหมาย ที่ปรากฎบนเว็บลิงค์ โซนี่สละสิทธิในการรับประกันทั้งปวงโดยชัดแจ้งและโดยปริยาย ในความถูกต้องแม่นยำ ความสมบูรณ์ และความถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยประการอื่น ในเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ดังกล่าว

เอกสารและซอฟต์แวร์ที่มีอยู่บนเว็บไซต์โซนี่

โซนี่อาจจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการใช้และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แก่ท่านเป็นครั้งคราวบนเว็บไซต์โซนี่ (ต่อไปจะเรียกว่า “เอกสาร”) ท่านสามารถจะใช้เอกสารดังกล่าวในลักษณะที่มิใช่ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวเท่านั้น และตามวัตถุประสงค์ซึ่งระบุไว้สำหรับเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ดังกล่าว เอกสารซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์โซนี่ อาจมีข้อความที่พิมพ์ผิด จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราว โซนี่จะเก็บรักษาเอกสารฉบับใหม่ล่าสุดบนเว็บไซต์โซนี่เท่านั้น เนื่องจากโซนี่จำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการที่มีรายละเอียดแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย จึงอาจมีเอกสารแยกต่างหากสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย ขอให้ท่านมั่นใจทุกเมื่อได้ว่าท่านใช้เอกสารฉบับที่ถูกต้องแล้ว

โซนี่ไม่รับรองใด ๆ ทั้งสิ้นในความเหมาะสมของข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์โซนี่ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวทั้งหมดตามสภาพ “ที่เป็นอยู่ขณะนั้น”โดยไม่รับประกันใดๆ ทั้งสิ้น โดยหนังสือฉบับนี้ โซนี่ขอสละสิทธิในการรับประกันและเงื่อนไขทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับเอกสารดังกล่าว รวมถึงคำประกันและเงื่อนไขทั้งปวงว่าด้วยความสามารถในการจำหน่ายได้ทางการค้า ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย หรือตามกฎหมาย ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง กรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิดสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม โซนี่จะไม่รับผิดในการชำระค่าเสียหายพิเศษ ทางอ้อม หรืออันเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ หรือค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดจากความสูญเสียจากการใช้เว็บไซต์ การสูญเสียข้อมูล หรือการสูญเสียกำไร ไม่ว่าโดยผลของสัญญา ความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทำที่เป็นละเมิดอื่น ๆ ที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารดังกล่าว

หากโซนี่ให้ข้อมูลไว้อย่างชัดแจ้งบนเว็บไซต์ ท่านสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาบางประการบนเว็บไซต์นี้ได้ (“เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้”) โดยหนังสือฉบับนี้ โซนี่ขอมอบแก่ท่านซึ่งสิทธิจำกัด ที่โอนมิได้ และไม่เฉพาะแต่เพียงผู้เดียว ในการดาวน์โหลดเนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้ โดยไม่มีค่าสิทธิใดๆ เพื่อท่านใช้เป็นการส่วนบุคคลที่มิใช่ในทางการค้าเท่านั้น ท่านต้องไม่ให้อนุญาตช่วง ไม่จำหน่าย ไม่เปลี่ยน ไม่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่สร้างงานดัดแปลงจาก การแปลงโปรแกรมกลับ ถอดรหัสโปรแกรมเนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้ โดยไม่มีหนังสือยินยอมจากโซนี่ก่อน

โซนี่ไม่รับรองใด ๆ ทั้งสิ้นในความเหมาะสมของเนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ๆ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่โซนี่มุ่งหมายไว้ เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้ทั้งหมดทั้งหมดตามสภาพ “ที่เป็นอยู่ขณะนั้น” โดยไม่รับประกันใดๆ ทั้งสิ้น โดยหนังสือฉบับนี้ โซนี่ขอสละสิทธิในการรับประกันและเงื่อนไขทั้งปวงเกี่ยวกับเนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้ รวมถึงคำประกันและเงื่อนไขทั้งปวงว่าด้วยความสามารถในการจำหน่ายได้ทางการค้า ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย หรือตามกฎหมาย ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง กรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิดสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม โซนี่จะไม่รับผิดในการชำระค่าเสียหายพิเศษ ทางอ้อม หรืออันเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ หรือค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดจากความสูญเสียจากการใช้เว็บไซต์ การสูญเสียข้อมูล หรือการสูญเสียกำไร ไม่ว่าโดยผลของสัญญา ความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทำที่เป็นละเมิดอื่น ๆ ที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวกับการใช้เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้

เนื้อหาที่ส่ง

โซนี่ไม่รับประกันว่าท่านจะได้รับหรือโซนี่จะได้รับอีเมล์ใดๆ ที่ส่งจากเว็บไซต์ ถ้าท่านเป็นผู้ส่งอีเมล์ดังกล่าว และโซนี่ไม่รับประกันในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือการรักษาความปลอดภัยของอีเมล์ระหว่างการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้

ถ้าโซนี่ให้ข้อมูลการเป็นผู้ใช้แก่ท่านเพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีที่ท่านใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ (“ข้อมูลการเป็นผู้ใช้”) หรือส่วนหนึ่งส่วนใดโดยเฉพาะของเว็บไซต์ ท่านต้องไม่เปิดเผยข้อมูลการเป็นผู้ใช้ของท่านแก่บุคคลอื่น ท่านจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินเพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการเป็นผู้ใช้ของท่านแก่บุคคลอื่น ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลการเป็นผู้ใช้ของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กิจกรรมทั้งหมดไม่ว่าที่ได้รับหรือไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม ซึ่งใช้ข้อมูลการเป็นผู้ใช้ของท่าน โซนี่มีสิทธิที่จะกระทำการตามคำสั่งที่ได้รับจากข้อมูลการเป็นผู้ใช้ของท่าน โซนี่ไม่สามารถและจะไม่รับผิดต่อการที่บุคคลอื่นใดเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเป็นผู้ใช้ของท่าน โดยใช้ข้อมูลการเป็นผู้ใช้ของท่านหรือต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการที่ท่านไม่คุ้มครองข้อมูลการเป็นผู้ใช้ของท่านอย่างเพียงพอ เพื่อความปลอดภัย ท่านควรจดจำ (และไม่จดบันทึก) ข้อมูลการเป็นผู้ใช้ของท่าน

กฎหมายใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนการใช้เว็บไซต์นี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทยและศาลไทยโดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน